DISCREET VERZONDEN

via PostNL

VEILIG BESTELLEN

via SSL verbinding

KLANTENSERVICE

Binnen 2 uur bericht
 

VEILIG BETALEN

via iDeallink

Privacybeleid

Privacy VerklaringPrivacybeleid Poppers-onlinebestellen.nlhttps://poppers-onlinebestellen.nl/Over ons privacybeleid Poppers-onlinebestellen.nl geeft veel om uw privacy. 

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Poppers-onlinebestellen.nl 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.WebwinkelsoftwareOnze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor MK4Design.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. 

MK4Design heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 

MK4Design is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.WebhostingWij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MK4Design. MK4Design verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MK4Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MK4Design is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MK4Design. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

MK4Design heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

MK4Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

MK4Design heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.Verzenden en logistiekPostNL Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. 

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. 

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. 

Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Poppers-onlinebestellen.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Poppers-onlinebestellen.nl 

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies van derde partijen in het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. 

Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Blue Boy Poppers Aroma 1 flesjes 24ml Blue boy poppers aroma 24 ml is een leer reiniger of we..
€ 6,75
Excl. BTW: € 6,75
Cock The Wet Dream glijmiddel op waterbasis met een unieke formule voor het volledige genot van anal..
€ 8,22
Excl. BTW: € 8,22
American Bombshell Dildo Anaal Atom Bomb | 15.00 inch | 38.10 cmDeze ondeugende jongen is zeer lang ..
€ 53,72
Excl. BTW: € 53,72
K-Y Glijmiddel - 3 StuksEen tube neutraal transparant glijmiddel op waterbasis. Geur en smaakloos. G..
€ 19,79
Excl. BTW: € 19,79
Wet Stuff Glijmiddel "Vitamin E" 270 gramWet stuff glijmiddel op waterbasis wordt door Gel Works in ..
€ 8,22
Excl. BTW: € 8,22
Elbow Grease Light 9 ozElbow Grease Light Cream is een dunnere maar even romige versie van de Elbow ..
€ 18,14
Excl. BTW: € 18,14
ID Glide 130 ml GlijmiddelID Glide 130 ml is een glijmiddel op waterbasis en bevat alleen de zuivers..
€ 8,22
Excl. BTW: € 8,22
Elbow Deep Poppers Aroma 10ml 3 flesjesElbow Deep! De heerlijkste Poppers om te genieten tijdens het..
€ 4,17
Excl. BTW: € 4,17
Bears Poppers Aroma 25ml Bears Poppers Aromas 25ml zijn gemaakt voor de rush, een kick.  E..
€ 5,42
Excl. BTW: € 5,42
Deze gel is zo natuurlijk, dat je het kunt oplikken.Dit heerlijke glijmiddel is bruikbaar van het be..
€ 23,10
Excl. BTW: € 23,10
Elbow Deep Poppers Aroma 10ml 5 flesjesElbow Deep! De heerlijkste Poppers om te genieten tijdens het..
€ 4,09
Excl. BTW: € 4,09
All Black Dildo 32 cm kleur ZwartSpecificatie's :Merk:        &n..
€ 11,53
Excl. BTW: € 11,53
Blue Boy Poppers Aroma 10 flesjes 24ml Blue boy poppers aroma 24 ml is een leer reiniger of w..
€ 5,08
Excl. BTW: € 5,08
Blue Boy Poppers 3 Flesjes 24ml & 1 Flesje Amsterdam Poppers 24ml3 x Blue Boy 24ml Poppers1 x Am..
€ 16,49
Excl. BTW: € 16,49
Fist Crease Numbing Lube 400ml - Glijmiddel Fistmiddel. Geschikt voor gebruik met polyurethane-condo..
€ 13,18
Excl. BTW: € 13,18

Poppers online kopen

Ben je op zoek naar een webshop waar je eenvoudig poppers online kunt bestellen? Zoek dan niet verder en neem een kijkje in het assortiment dat we beschikbaar gesteld hebben in onze webshop.Met de poppers van Poppersvoordeel.nl weet je zeker dat je producten in huis haalt die een intense werking hebben. Als je onze poppers inhaleert zal je seksuele ervaring versterkt worden en dit zorgt voor een extra dimensie in je seksleven. De amylnitrieten zullen je bloedvaten tijdelijk verwijden waar door je hartslag omhoog zal gaan. De extra bloedstroom door je lichaam geeft een warm en intens gevoel en je kringspier wordt ook tijdelijk wat wijder. Het hebben van anale seks wordt hierdoor prettiger en daarom zijn poppers ook zo erg in trek bij de homo gemeenschap. Wil je ook eens gebruik maken van poppers?Koop ze dan direct online in onze webshop!

Ruime keuze

In de webshop van Poppersvoordeel.nl ben je aan het juiste adres als je op zoek bent naar poppers. Je hebt bij ons de keuze uit een ruim aanbod poppers die je kunt bestellen tegen scherpe prijzen. Kies bijvoorbeeld voor de mediumpoppers van de merken Berlin XXX, Bears of Blue Boy. Dit zijn top producten met een uitstekende en effectieve werking. Al onze producten worden discreet verzonden en binnen enkele werkdagen bij je thuis afgeleverd via PostNL. De poppers zijn verkrijgbaar in flesjes met een verschillende inhoud. Je kan gaan voor 10 ml flesjes (poppersklein), 25 ml flesjes en 30ml flesjes (poppers groot).

Bestel poppers en seksspeeltjes in de webshop van Poppersvoordeel.nl

Naast ons uitgebreide aanbod poppers kun je ook bij ons terecht voor andere producten zoals seksspeeltjes,condooms, glijmiddelen en orgasme vertragers. Op het gebied van seksspeeltjes hebben we onder andere dildo’s, buttplugs en anal beads te koop. Deze sexspeeltjes kun je onder andere gebruiken nadat je poppers tot je hebt genomen.We hebben ook een ruim assortiment op het gebied van condooms en glijmiddelen voor je beschikbaar gesteld. Al deze producten kun je vinden in de categorie ‘drogisterij’. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en bestel al je poppers, seksspeeltjes,glijmiddelen en orgasme vertragers eenvoudig online. Veilig betalen via iDeallink en 100% discrete verzending via PostNL.